Polityka prywatności

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAN W POLSCE

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z witryny internetowej Wspólnoty Chrześcijan w Polsce dostępnej pod adresem http://www.wspolnotachrzescijan.pl/.

2. Administratorem witryny internetowej Wspólnoty Chrześcijan w Polsce (zwanym dalej Wspólnotą Chrześcijan) oraz administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota Chrześcijan, ul. Wielicka 82A/1, 30-552 Kraków, tel. 694 462 255, info@wspolnotachrzescijan.pl.

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§. 2. ZAKRES I RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wspólnota Chrześcijan prowadzi witrynę internetową w celach informacyjnych oraz świadczy usługę „Newsletter”. 

2. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej wydarzeniach, nowych treściach publikowancyh na witrynie www oraz innych informacjach związanych z bieżącą działanością Wspólnoty Chrześcijan. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§. 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

1. Wspólnota Chrześcijan zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Chrześcijan, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Operator witryny internetowej Wspólnoty Chrześcijan może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Operator witryny internetowej Wspólnoty Chrześcijan nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

5. Wspólnota Chrześcijan zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Wspólnoty Chrześcijan.

6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Wspólnoty Chrześcijan jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Wspólnoty Chrześcijan usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Wspólnoty Chrześcijan. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. Wspólnota Chrześcijan zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach witryny internetowej Wspólnoty Chrześcijan. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

We Wspólnocie Chrześcijan szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Wspólnotę Chrześcijan?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Wspólnotę Chrześcijan są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
(np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 Założenie konta na naszych serwisach, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje niezbędne do zidentyfikowania Klienta dokonującego zakupu 

(imię i nazwisko), umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres zamieszkania, adres e-mail i telefon) oraz informacje gdzie dostarczyć przesyłkę
(adres wysyłki). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Wspólnotę Chrześcijan z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Wspólnota Chrześcijan nie udostępnia informacji osobistych innym podmiotom, poza celem realizacji zamówienia (firmy kurierskie, artyści nadający przesyłkę bezpośrednio ze swoich pracowni).

Dane – imiona, nazwiska oraz adresy email klientów i subskrybentów newslettera są przechowywane na platformie MailChimp, służącej do przesyłania newslettera. MailChimp spełnia wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do platformy jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.

 Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Wspólnota Chrześcijan wykorzystuje gotowe rozwiązanie automatycznego wypisania się z bazy newslettera udostępnione przez MailChimp, poprzez klinknięcie przycisku
“unsubscribe”.
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do:
Wspólnoty Chrześcijan drogą mailową.

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Obowiązek informacyjny:

a) Klauzula zgodna z RODO:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest jest Stowarzyszenie Wspólnota Chrześcijan, ul. Wielicka 82A/1, 30-552 Kraków, tel. +48 694 462 255, info@wspolnotachrzescijan.pl.
W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail info@wspolnotachrzescijan.pl, pod numerem telefonu
+48 694 462 255 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

 Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
A. w celach informujących o wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę Chrześcijan lub w których Wspólnota Chrześcijan bierze udział.
B. w celach analitycznych, w tym w szczególności budowania wiedzy o gościach naszej witryny internetowej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
C. w celu oferowania Ci przez nas informacji i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

 Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe), 

 Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje:

 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów
znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie
w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów, wprowadzenie
nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.