Statut Stowarzyszenia „Wspólnota Chrześcijan”

STATUT STOWARZYSZENIA
,,WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN’’

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie ,,WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN’’ jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi duchowemu, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Stowarzyszenie dąży do tworzenia i pogłębiania atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku pomiędzy wszystkimi ludźmi, bez względu na dzielące ich różnice polityczne, społeczne, religijne, etniczne, światopoglądowe i narodowościowe.
Źródłem inspiracji dla członków Stowarzyszenia jest chrześcijańska wizja człowieka, społeczeństwa i świata zawarta w praktyce funkcjonowania międzynarodowego ruchu Wspólnoty Chrześcijan, realizującego ideę wszechstronnej odnowy życia religijnego oraz powszechnego braterstwa pomiędzy ludźmi dla artystycznego, moralnego i duchowego rozwoju każdej istoty ludzkiej.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie ,,WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN’’ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać własnych znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego i skutecznego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania. Stowarzyszenie może uzyskiwać status członka tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może w razie potrzeby zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie upowszechniania idei rozwoju religijnego i duchowego dla realizacji ideałów życia chrześcijańskiego głoszonych przez międzynarodowy ruch Wspólnoty Chrześcijan.
2. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie poszanowania i ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wynikająca z duchowej wiedzy o rzeczywistości kultywowanej i upowszechnianej przez Wspólnotę.
3. Działalność organizacyjna i logistyczna mająca na celu przygotowanie bazy merytorycznej i materialnej dla przyszłej obecności ruchu Wspólnoty Chrześcijan na terenie RP.
4. Wspieranie społecznych inicjatyw zmierzających do upowszechnienia w przyszłości na terenie RP kultu religijnego Wspólnoty Chrześcijan.
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w oparciu o wspólnotowe ideały chrześcijańskie.
6. Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego inspirowane chrześcijańską wizją człowieka, społeczeństwa i świata.
7. Działania na rzecz powszechnej, międzynarodowej integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur w oparciu o uniwersalne, chrześcijańskie ideały społeczne, stały i systematyczny dialog oraz wymiana doświadczeń w celu ograniczania i eliminacji negatywnych skutków podziałów międzyludzkich: kulturowych, religijnych, politycznych, społecznych etc.
8. Działalność charytatywna i pomoc społeczna dla osób potrzebujących materialnego wsparcia.
9. Promocja i organizacja wolontariatu uczestniczącego w realizacji działań Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, narad, sympozjów i imprez artystycznych.
2. Organizowanie i koordynację międzynarodowej wymiany osób i grup uczestniczących w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Propagowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Wspieranie i inicjowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w ich indywidualnym rozwoju duchowym.
5. Wspieranie i inicjowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących materialnego wsparcia.
6. Organizowanie akcji pozyskiwania funduszy na realizację statutowych działań Stowarzyszenia.
7. Tworzenie i prowadzenie regionalnych oddziałów – ośrodków informacyjnych propagujących idee głoszone przez Stowarzyszenie.
8. Opracowywanie, wydawanie i dystrybucję broszur, biuletynów, periodyków i innych publikacji oraz informowanie za pośrednictwem globalnej sieci internet o celach, zadaniach i bieżącej działalności Stowarzyszenia.
9. Upowszechnianie wiedzy o celach i zadaniach ruchu Wspólnoty Chrześcijan w świecie współczesnym.
10. Nawiązywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w celu rzetelnego informowania opinii publicznej o charakterze działalności Stowarzyszenia w powiązaniu z misją ruchu Wspólnoty Chrześcijan.
11. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele w Polsce oraz w innych krajach.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 2. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, jak również cudzoziemiec, bez względu na kraj i miejsce zamieszkania,
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) uzyska pozytywną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Kandydat uzyskuje status Członka Zwyczajnego po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się automatycznie jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowień Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda, również zagraniczna osoba fizyczna i prawna uznająca Statut i zasady programowe oraz deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Wspierających podejmuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego.

§ 13

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek nie mniej niż 5 członków Stowarzyszenia, za zgodą danej osoby fizycznej.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) prawo uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
e) zgłaszania kandydatów do władz.
2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych, do wykonywania uprawnień o których mowa w ust.1, z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i trybie określonym przez Walne Zgromadzenie.
e) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
4. W przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi, na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może wyrazić zgodę na czasowe zawieszenie obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje im tylko głos
doradczy.
2. Członkowie wspierający i honorowi udzielają Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego zadań statutowych,
przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
4. Członek wspierający ma moralny obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd na drodze uchwały
– z powodu łamania zapisów Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu zaniechania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek przez okres dłuższy niż 1 rok,
– na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, złożony przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,
– z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka – osoby fizycznej, oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania na piśmie treści uchwały.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przobecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków może być:
1) Zwyczajne.
2) Nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed
planowaną datą Zgromadzenia.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego ini-cjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwy-czajnych Stowarzyszenia.

§ 23

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego obradami kieruje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, inny członek Zarządu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
3. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wówczas Zarząd ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia.
4. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony przez Zarząd w tym samym dniu co pierwszy.
5. Uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
6. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i osobę pełniącą obowiązki protokolanta.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich prawach nie zastrzeżonych
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
14) rozpatrywanie innych spraw, nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

§ 25

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd składa się z minimum 3, maksimum 6 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) realizacja bieżącego budżetu Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji i uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach nadawania, zawieszania lub pozbawiania członkostwa w Stowarzysze-
niu

§ 27

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności minimum 2/3 ilości członków
organu.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia na drodze głosowania w konkretnej sprawie, głos decydujący należy do
Przewodniczącego Zarządu. 4. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół jest podpisywany przez co najmniej dwóch człon-
ków Zarządu.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatni.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 30

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji organu
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
c) pisemnego zrzeczenia się udziału we władzach Stowarzyszenia
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
2. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY REGIONALNE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Grupa składająca się przynajmniej z 3 członków Stowarzyszenia bliskich sobie miejscem zamieszkania,
aktywnie realizujących jego cele i zadania, może utworzyć Regionalny Oddział Stowarzyszenia.
2. Grupa powołuje spośród swoich członków przedstawiciela, który reprezentuje ją wobec organów Stowarzyszenia.
3. Oddziały regionalne nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, są integralną częścią Stowarzyszenia.
4. O zawiązaniu się grupy, utworzeniu oddziału i powołaniu jego przedstawiciela zostaje powiadomiony Zarząd
Stowarzyszenia.
5. Na cztery tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków, Przedstawiciel składa Zarządowi Stowarzyszenia pisemne sprawozdanie z działalności Oddziału. Zarząd Stowarzyszenia włącza sprawozdania ośrodków regionalnych do ogólnego sprawozdania składanego Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, środki finansowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje i subwencje,
d) przychody ze zbiórek publicznych,
e) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku w znaczący sposób przewyższa długi spadkowe,
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. Dla realizacji swoich statutowych celów, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. Zakres tej działalności określają uchwały Zarządu zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków.
8. Przychody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.
9. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
10. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy to przekazanie następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
11. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji gdy to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.
12. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy oraz ich bliscy na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
13. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
14. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o ustalaniu granicznej kwoty, powyżej której nabywanie zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia, jak również przyjmowanie darowizn, spadków lub zapisów wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków, zwołanego w tym celu przez Zarząd.
15. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności
w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członk określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wskazuje fundacje, stowarzyszenia lub inne
instytucje i organizacje, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.