Wprowadzenie

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN

NIEZALEŻNY RUCH ODNOWY RELIGIJNEJ

Wspólnota Chrześcijan powstała w 1922 roku w Szwajcarii z inicjatywy grupy osób dążących do odnowy chrześcijaństwa, skupionych wokół protestanckiego pastora, Fried-richa Rittelmeyera. Od tamtego czasu działa jako samodzielny, chrześcijański kościół. Swoje powstanie zawdzięcza twórcy antropozofii Rudolfowi Steinerowi, którego rady, wskazówki i duchowe inspiracje pomogły ukształtować tę nową, wyjątkową w do-tychczasowej historii chrześcijaństwa wspólnotę religijną. Pragnieniem założycieli było zbudowanie od podstaw „trzeciego kościoła”, przekraczającego zróżnicowania katoli-cyzmu i protestantyzmu w przekonaniu, że wspólnoty których członkowie doświadczają w sobie Chrystusa, mogą się czuć zjednoczone w jednym, uniwersalnym kościele.

Wspólnota Chrześcijan bywa również określana jako Niezależny Ruch Odnowy Religijnej. Wyjątkowo niezależny, bo nie ma w nim żadnych dogmatów. Antropozofia, duchowa nauka Rudolfa Steinera, stanowi dla uczestników tego Ruchu mocną podstawę do poszerzania i pogłębiania dociekań teologicznych oraz kultywowania praktyk religij-nych. Ukazuje nowe drogi prowadzące do zrozumienia fundamentalnych chrześcijańs-kich prawd w formie odpowiadającej naszym czasom, w zgodzie z osiągnięciami współ-czesnej nauki, ale nigdy nie była i nie jest dla członków Wspólnoty dogmatem.

Czynnikiem spajającym Wspólnotę nie są dogmaty czy jakiekolwiek obowiązujące dok-tryny, ale kult i sakramenty.
Kluczowe znaczenie w liturgii ma Obrzęd Uświęcania Człowieka – kultowe wydarzenie, odpowiednik dawnej mszy, gruntownie odnowione, wychodzące naprzeciw duchowym potrzebom nowożytnego człowieka.
Bycie chrześcijaninem członkowie Wspólnoty postrzegają jako najtrudniejsze wyzwanie, jakie kiedykolwiek stanęło przed człowiekiem. Z odwagą i entuzjazmem podejmują to wyzwanie, by w poczuciu wewnętrznej wolności i odpowiedzialności poznawać obecnego w kulcie Chrystusa, jako wspomagającego Przewodnika i Przyjaciela.

Osoby związane ze Wspólnotą Chrześcijan są przekonane, że obecnie chrześcijaństwo jest bardziej niż kiedykolwiek w historii potrzebne całej ludzkości. Minione 2000 lat to zaledwie preludium, wstęp, jako globalna społeczność stoimy nie u schyłku, lecz dopiero na początku chrześcijaństwa.
Gminy i parafie Wspólnoty są rozsiane po całym świecie. Wspólnota jest już również obecna w Polsce. W maju 2013 roku rozpoczęło oficjalnie działalność Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAN” z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z postanowieniami Statutu, „Źródłem inspiracji dla członków Stowarzyszenia jest chrześcijańska wizja człowieka, społeczeństwa i świata zawarta w praktyce funkcjonowania międzynarodo-wego ruchu Wspólnoty Chrześcijan, realizującego ideę wszechstronnej odnowy życia re-ligijnego oraz powszechnego braterstwa pomiędzy ludźmi dla artystycznego, moralnego i duchowego rozwoju każdej istoty ludzkiej”. Podstawowym zadaniem, misją Stowarzy-szenia jest inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw zmierzających do upowszech-nienia w Polsce kultu religijnego Wspólnoty Chrześcijan.

Stowarzyszenie jest organizacją egalitarną, otwartą dla wszystkich, którym bliskie są chrześcijańskie ideały, dla wszystkich osób poszukujących odpowiedzi na fundamental-ne pytania dotyczące istoty człowieczeństwa, celu i sensu istnienia człowieka i świata.
Aktualne informacje o działalności Stowarzyszenia i o Wspólnocie Chrześcijan są dos-tępne na stronie internetowej: (adres strony).